hoidon kehittäminen


CTR metodin teho hoitotyössä

mittaus 

CTR-mittausta ylärintarangan alueelta voidaan pitää luotettavana menetelmänä arvioitaessa sagittaalilinjaa. Käyttämällä matemaattista ja geometrista mallinnusta voimme arvioida painopistelinjan ja rangan kaaret. Tällainen lähestymistapa on keskeinen monilla aloilla, kun tavoitteena on ymmärtää ja ennustaa monimutkaisia rakenteita. Ja erityisesti silloin, kun saatavissa oleva tieto on rajallista tai paikallista.

DIAGNOOSI

Sagittaalilinjauksen diagnoosi määritetään painopistelinjan siirtymänä (C2-Sagittal Vertical Alignment) Siirtymän suunta ja määrä perustuvat mittaukseen, joka on ylärintarangan viiden nikaman fleksioliikkuvuus ja näiden keskinäisen liikkuvuuden suhde (harmonia). Tulos on kyfoosikulma: Upper Thoracic Kyphosis (UTK).

hoito

Selkärangan sagittaalilinjauksen tasapainottaminen vaatii kokonaisvaltaista käsittelyä tietyillä rangan tasoilla. Tällä on ratkaiseva merkitys rangan kaariin, kivuttomuuteen ja parempaan toimintakykyyn. Proprioseptiset viestit ovat keskeisiä kehon kyvylle palauttaa normaali (optimaalinen) sagittaalitasapaino. Tähän viestiverkkoon vaikuttaminen on myös keskeistä hoitostrategiassamme.